अमरकोषसम्पद्

         

जतूका (स्त्री) == चक्रवर्तिनी

जनी जतूका रजनी जतुकृच्चक्रवर्तिनी 
वनौषधिवर्गः 2.4.153.2.2

पर्यायपदानि
 जनी जतूका रजनी जतुकृच्चक्रवर्तिनी॥
 संस्पर्शाथ शटी गन्धमूली षड्ग्रन्थिकेत्यपि।

 जनी (स्त्री)
 जतूका (स्त्री)
 रजनी (स्त्री)
 जतुकृत् (स्त्री)
 चक्रवर्तिनी (स्त्री)
 संस्पर्शा (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue