अमरकोषसम्पद्

         

अनन्ता (स्त्री) == दूर्वा

सहस्रवीर्याभार्गव्यौ रुहानन्ताथ सा सिता 
वनौषधिवर्गः 2.4.158.2.4

पर्यायपदानि
 वास्तुकं शाकभेदाः स्युर्दूर्वा तु शतपर्विका।
 सहस्रवीर्याभार्गव्यौ रुहानन्ताथ सा सिता॥

 दूर्वा (स्त्री)
 शतपर्विका (स्त्री)
 सहस्रवीर्या (स्त्री)
 भार्गवी (स्त्री)
 रुहा (स्त्री)
 अनन्ता (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 भूर्भूमिरचलानन्ता रसा विश्वम्भरा स्थिरा।
 गोपी श्यामा शारिवा स्यादनन्तोत्पलशारिवा।
 विशल्याग्निशिखानन्ता फलिनी शक्रपुष्पिका॥
 रोदनी कच्छुरानन्ता समुद्रान्ता दुरालभा।

 अनन्ता (स्त्री) - भूमिः 2.1.2.1
 अनन्ता (स्त्री) - धन्वयासः 2.4.92.1
 अनन्ता (स्त्री) - शारिवा 2.4.112.1
 अनन्ता (स्त्री) - अग्निशिखा 2.4.136.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue