अमरकोषसम्पद्

         

अर्जुन (नपुं) == तृणम्

शष्पं बालतृणम्घासो यवसं तृणमर्जुनम् 
वनौषधिवर्गः 2.4.167.2.6

पर्यायपदानि
 नडादयस्तृणं गर्मुच्छ्यामाकप्रमुखा अपि॥
 शष्पं बालतृणम्घासो यवसं तृणमर्जुनम्॥

 तृण (नपुं)
 तृण (नपुं)
 अर्जुन (नपुं)
अर्थान्तरम्
 अवदातः सितो गौरो वलक्षो धवलोऽर्जुनः।
 नदीसर्जो वीरतरुरिन्द्रद्रुः ककुभोऽर्जुनः।

 अर्जुन (पुं) - शुक्लवर्णः 1.5.13.1
 अर्जुन (पुं) - अर्जुनवृक्षः 2.4.45.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue