अमरकोषसम्पद्

         

धीवर्गः 1.5.13

अवदातः सितो गौरो वलक्षो धवलोऽर्जुनः
हरिणः पाण्डुरः पाण्डुरीषत्पाण्डुस्तु धूसरः

अवदात (पुं) = शुक्लवर्णः. 1.5.13.1.1

सित (पुं) = शुक्लवर्णः. 1.5.13.1.2

गौर (पुं) = शुक्लवर्णः. 1.5.13.1.3

अवलक्ष (पुं) = शुक्लवर्णः. 1.5.13.1.4

+वलक्ष (पुं) = शुक्लवर्णः. 1.5.13.1.4.2

धवल (पुं) = शुक्लवर्णः. 1.5.13.1.5

अर्जुन (पुं) = शुक्लवर्णः. 1.5.13.1.6

हरिण (पुं) = पीतसंवलितशुक्लः. 1.5.13.2.1

पाण्डुर (पुं) = पीतसंवलितशुक्लः. 1.5.13.2.2

पाण्डु (पुं) = पीतसंवलितशुक्लः. 1.5.13.2.3

ईषत्पाण्डु (पुं) = ईषद्धवलवर्णः. 1.5.13.2.4

धूसर (पुं) = ईषद्धवलवर्णः. 1.5.13.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue