अमरकोषसम्पद्

         

मन्दार (पुं) == निम्बतरुः-वकायिनी

पारिभद्रे निम्बतरुर्मन्दारः पारिजातकः 
वनौषधिवर्गः 2.4.26.1.3

पर्यायपदानि
 पारिभद्रे निम्बतरुर्मन्दारः पारिजातकः।

 पारिभद्र (पुं)
 निम्बतरु (पुं)
 मन्दार (पुं)
 पारिजातक (पुं)
अर्थान्तरम्
 पञ्चैते देवतरवो मन्दारः पारिजातकः।
 मन्दारश्चार्कपर्णोऽत्र शुक्लेऽलर्कप्रतापसौ।

 मन्दार (पुं) - देववृक्षः 1.1.50.1
 मन्दार (पुं) - अर्कः 2.4.81.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue