अमरकोषसम्पद्

         

स्वर्गवर्गः 1.1.50

पञ्चैते देवतरवो मन्दारः पारिजातकः
सन्तानः कल्पवृक्षश्च पुंसि वा हरिचन्दनम्

देवतरु (पुं) = देववृक्षः. 1.1.50.1.1

English: celestial tree
Telugu: దేవవృక్షము

मन्दार (पुं) = देववृक्षः. 1.1.50.1.2

English: celestial tree
Telugu: దేవవృక్షము

पारिजातक (पुं) = देववृक्षः. 1.1.50.1.3

English: celestial tree
Telugu: దేవవృక్షము

सन्तान (पुं) = देववृक्षः. 1.1.50.2.1

English: celestial tree
Telugu: దేవవృక్షము

कल्पवृक्ष (पुं) = देववृक्षः. 1.1.50.2.2

English: celestial tree
Telugu: దేవవృక్షము

हरिचन्दन (पुं-नपुं) = देववृक्षः. 1.1.50.2.3

English: celestial tree
Telugu: దేవవృక్షము

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue