अमरकोषसम्पद्

         

सौवीर (नपुं) == बदरीफलम्

सौवीरं बदरं घोण्टाप्यथ स्यात्स्वादुकण्टकः 
वनौषधिवर्गः 2.4.37.1.1

पर्यायपदानि
 कर्कन्धूर्बदरी कोलिः कोलं कुवलफेनिले॥
 सौवीरं बदरं घोण्टाप्यथ स्यात्स्वादुकण्टकः।

 कोल (नपुं)
 कुवल (नपुं)
 फेनिल (पुं)
 सौवीर (नपुं)
 बदर (नपुं)
 घोण्टा (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 स्रोतोञ्जनं तु सौवीरं कापोताञ्जनयामुने॥
 आरनालकसौवीरकुल्माषाभिषुतानि च।

 सौवीर (नपुं) - काञ्जिकम् 2.9.39.1
 सौवीर (नपुं) - सौवीराञ्जनम् 2.9.100.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue