अमरकोषसम्पद्

         

तूल (नपुं) == पार्श्वपिप्पलः

तूलं च नीपप्रियककदम्बास्तु हलिप्रियः 
वनौषधिवर्गः 2.4.42.1.1

पर्यायपदानि
 तूदस्तु यूपः क्रमुको ब्रह्मण्यो ब्रह्मदारु च॥
 तूलं च नीपप्रियककदम्बास्तु हलिप्रियः।

 नूद (पुं)
 यूप (पुं)
 क्रमुक (पुं)
 ब्रह्मण्य (पुं)
 ब्रह्मदारु (नपुं)
 तूल (नपुं)
अर्थान्तरम्
 रङ्गवङ्गे अथ पिचुस्तूलोऽथ कमलोत्तरम्।

 तूल (पुं) - कार्पासः 2.9.106.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue