अमरकोषसम्पद्

         

प्रियक (पुं) == कदम्बः

तूलं च नीपप्रियककदम्बास्तु हलिप्रियः 
वनौषधिवर्गः 2.4.42.1.3

पर्यायपदानि
 तूलं च नीपप्रियककदम्बास्तु हलिप्रियः।

 नीप (पुं)
 प्रियक (पुं)
 कदम्ब (पुं)
 हलिप्रिय (पुं)
अर्थान्तरम्
 सर्जकासनबन्धूकपुष्पप्रियकजीवकाः।
 विष्वक्सेना गन्धफली कारम्भा प्रियकश्च सा।
 कदली कन्दली चीनश्चमूरुप्रियकावपि।

 प्रियक (पुं) - जीवकः 2.4.44.1
 प्रियक (पुं) - प्रियङ्गुवृक्षः 2.4.56.1
 प्रियक (पुं) - अजिनजातीयमृगः 2.5.9.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue