अमरकोषसम्पद्

         

कपीतन (पुं) == कपीतनवृक्षः

गर्दभाण्डे कन्दरालकपीतनसुपार्श्वकाः 
वनौषधिवर्गः 2.4.43.1.3

पर्यायपदानि
 गर्दभाण्डे कन्दरालकपीतनसुपार्श्वकाः।
 प्लक्षश्च तिन्तिडी चिञ्चाम्लिकाथो पीतसारके॥

 गर्दभाण्ड (पुं)
 कन्दराल (पुं)
 कपीतन (पुं)
 सुपार्श्वक (पुं)
 प्लक्ष (पुं)
अर्थान्तरम्
 वञ्जुलश्चित्रकृच्चाथ द्वौ पीतनकपीतनौ।
 कपिला भस्मगर्भा सा शिरीषस्तु कपीतनः।

 कपीतन (पुं) - आम्रातकः-अम्बाडा 2.4.27.1
 कपीतन (पुं) - शिरीषः 2.4.63.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue