अमरकोषसम्पद्

         

नट (पुं) == शोणकः

मण्डूकपर्णपत्रोर्णनटकट्वङ्गटुण्टुकाः 
वनौषधिवर्गः 2.4.56.2.3

पर्यायपदानि
 मण्डूकपर्णपत्रोर्णनटकट्वङ्गटुण्टुकाः॥
 स्योनाकशुकनासर्क्षदीर्घवृन्तकुटन्नटाः।
 शोणकश्चारलौ तिष्यफला त्वामलकी त्रिषु॥

 मण्डूकपर्ण (पुं)
 पत्रोर्ण (पुं)
 नट (पुं)
 कट्वङ्ग (पुं)
 टुण्टुक (पुं)
 स्योनाक (पुं)
 शुकनास (पुं)
 ऋक्ष (पुं)
 दीर्घवृन्त (पुं)
 कुटन्नट (पुं)
 शोणक (पुं)
 अरलु (पुं)
अर्थान्तरम्
 भरता इत्यपि नटाश्चारणास्तु कुशीलवाः॥

 नट (पुं) - नटः 2.10.12.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue