अमरकोषसम्पद्

         

अमृता (स्त्री) == आमलकी

अमृता च वयस्था च त्रिलिङ्गस्तु बिभीतकः 
वनौषधिवर्गः 2.4.58.1.1

पर्यायपदानि
 शोणकश्चारलौ तिष्यफला त्वामलकी त्रिषु॥
 अमृता च वयस्था च त्रिलिङ्गस्तु बिभीतकः॥

 तिष्यफला (स्त्री)
 आमलकी (वि)
 अमृता (स्त्री)
 वयःस्था (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 अभया त्वव्यथा पथ्या कायस्था पूतनामृता॥
 वत्सादनी छिन्नरुहा गुडूची तन्त्रिकामृता॥

 अमृता (स्त्री) - हरीतकी 2.4.59.1
 अमृता (स्त्री) - गुडूची 2.4.82.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue