अमरकोषसम्पद्

         

कपीतन (पुं) == शिरीषः

कपिला भस्मगर्भा सा शिरीषस्तु कपीतनः 
वनौषधिवर्गः 2.4.63.1.4

पर्यायपदानि
 कपिला भस्मगर्भा सा शिरीषस्तु कपीतनः।
 भण्डिलोऽप्यथ चाम्पेयश्चम्पको हेमपुष्पकः॥

 शिरीष (पुं)
 कपीतन (पुं)
 भण्डिल (पुं)
अर्थान्तरम्
 वञ्जुलश्चित्रकृच्चाथ द्वौ पीतनकपीतनौ।
 गर्दभाण्डे कन्दरालकपीतनसुपार्श्वकाः।

 कपीतन (पुं) - आम्रातकः-अम्बाडा 2.4.27.1
 कपीतन (पुं) - कपीतनवृक्षः 2.4.43.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue