अमरकोषसम्पद्

         

नादेयी (स्त्री) == अम्ब्वरणिः

जया जयन्ती तर्कारी नादेयी वैजयन्तिका 
वनौषधिवर्गः 2.4.65.2.4

पर्यायपदानि
 जया जयन्ती तर्कारी नादेयी वैजयन्तिका॥

 जया (स्त्री)
 जयन्ती (स्त्री)
 तर्कारी (स्त्री)
 नादेयी (स्त्री)
 वैजयन्तिका (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 ज्योत्स्नी पटोलिका जाली नादेयी भूमिजम्बुका।
 द्वौ परिव्याधविदुलौ नादेयी चाम्बुवेतसे॥
 ऐरावतो नागरङ्गो नादेयी भूमिजम्बुका।

 नादेयी (स्त्री) - अम्बुवेतसः 2.4.30.2
 नादेयी (स्त्री) - भूमिजम्बुका 2.4.38.1
 नादेयी (स्त्री) - भूमिजम्बुका 2.4.118.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue