अमरकोषसम्पद्

         

कुन्द (पुं-नपुं) == कुन्दम्

माध्यं कुन्दं रक्तकस्तु बन्धूको बन्धुजीवकः 
वनौषधिवर्गः 2.4.73.1.2

पर्यायपदानि
 माध्यं कुन्दं रक्तकस्तु बन्धूको बन्धुजीवकः।

 माध्य (पुं-नपुं)
 कुन्द (पुं-नपुं)
अर्थान्तरम्
 मुकुन्दकुन्दनीलाश्च खर्वश्च निधयो नव॥
 वालुकं चाथ पालङ्क्यां मुकुन्दः कुन्दकुन्दुरू॥

 कुन्द (पुं) - विशेषनिधिः 1.1.71.4
 कुन्द (पुं) - कुन्दुरुः 2.4.121.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue