अमरकोषसम्पद्

         

कटु (स्त्री) == कटुरोहिणी

कटुः कटम्भराशोकरोहिणी कटुरोहिणी 
वनौषधिवर्गः 2.4.85.2.1

पर्यायपदानि
 कटुः कटम्भराशोकरोहिणी कटुरोहिणी॥
 मत्स्यपित्ता कृष्णभेदी चक्राङ्गी शकुलादनी।

 कटु (स्त्री)
 कटम्भरा (स्त्री)
 अशोकरोहिणी (स्त्री)
 कटुरोहिणी (स्त्री)
 मत्स्यपित्ता (स्त्री)
 कृष्णभेदी (स्त्री)
 चक्राङ्गी (स्त्री)
 शकुलादनी (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 तुवरस्तु कषायोऽस्त्री मधुरो लवणः कटुः।
 रसे कटुः कट्वकार्ये त्रिषु मत्सरतीक्ष्णयोः॥

 कटु (पुं) - कटुरसः 1.5.9.1
 कटु (नपुं) - अकार्यम् 3.3.35.2
 कटु (पुं) - कटुरसः 3.3.35.2
 कटु (वि) - मत्सरः 3.3.35.2
 कटु (वि) - तीक्ष्णम् 3.3.35.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue