अमरकोषसम्पद्

         

प्रत्यक्श्रेणी (स्त्री) == मूषिकपर्णी

प्रत्यक्श्रेणी सुतश्रेणी रण्डा मूषिकपर्ण्यपि 
वनौषधिवर्गः 2.4.88.1.1

पर्यायपदानि
 चित्रोपचित्रा न्यग्रोधी द्रवन्ती शम्बरी वृषा॥
 प्रत्यक्श्रेणी सुतश्रेणी रण्डा मूषिकपर्ण्यपि।

 चित्रा (स्त्री)
 उपचित्रा (स्त्री)
 न्यग्रोधी (स्त्री)
 द्रवन्ती (स्त्री)
 शम्बरी (स्त्री)
 वृषा (स्त्री)
 प्रत्यक्श्रेणी (स्त्री)
 सुतश्रेणी (स्त्री)
 रण्डा (स्त्री)
 मूषिकपर्णी (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 निकुम्भो दन्तिका प्रत्यक्श्रेण्युदुम्बरपर्ण्यपि॥

 प्रत्यक्श्रेणी (स्त्री) - वज्रदन्ती 2.4.144.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue