अमरकोषसम्पद्

         

पद्मा (स्त्री) == भार्गी

हञ्जिका ब्राम्हणी पद्मा भर्गी ब्राह्मणयष्टिका 
वनौषधिवर्गः 2.4.89.2.3

पर्यायपदानि
 हञ्जिका ब्राम्हणी पद्मा भर्गी ब्राह्मणयष्टिका॥
 अङ्गारवल्ली बालेयशाकबर्बरवर्धकाः।

 हञ्जिका (स्त्री)
 ब्राह्मणी (स्त्री)
 पद्मा (स्त्री)
 भार्गी (स्त्री)
 ब्राह्मणयष्टिका (स्त्री)
 अङ्गारवल्ली (स्त्री)
 बालेयशाक (पुं)
 बर्बर (पुं)
 वर्धक (पुं)
अर्थान्तरम्
 लक्ष्मीः पद्मालया पद्मा कमला श्रीर्हरिप्रिया।
 अव्यथातिचरा पद्मा चारटी पद्मचारिणी।

 पद्मा (स्त्री) - लक्ष्मी 1.1.27.2
 पद्मा (स्त्री) - पद्माकः 2.4.146.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue