अमरकोषसम्पद्

         

चपला (स्त्री) == पिप्पली

कृष्णोपकुल्या वैदेही मागधी चपला कणा 
वनौषधिवर्गः 2.4.96.2.5

पर्यायपदानि
 कृष्णोपकुल्या वैदेही मागधी चपला कणा॥
 उषणा पिप्पली शौण्डी कोलाथ करिपिप्पली।

 कृष्णा (स्त्री)
 उपकुल्या (स्त्री)
 वैदेही (स्त्री)
 मागधी (स्त्री)
 चपला (स्त्री)
 कणा (स्त्री)
 उषणा (स्त्री)
 पिप्पली (स्त्री)
 शौण्डी (स्त्री)
 कोला (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 तडित्सौदामनी विद्युच्चञ्चला चपला अपि॥

 चपला (स्त्री) - तडित् 1.3.9.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue