अमरकोषसम्पद्

         

हरि (पुं) == सिंहः

सिंहो मृगेन्द्रः पञ्चास्यो हर्यक्षः केसरी हरिः 
सिंहादिवर्गः 2.5.1.1.6

पर्यायपदानि
 सिंहो मृगेन्द्रः पञ्चास्यो हर्यक्षः केसरी हरिः।
 कण्ठीरवो मृगारिपुर्मृगदृष्टिर्मृगाशनः।
 पुण्डरीकः पञ्चनखचित्रकायमृगद्विषः।

 सिंह (पुं)
 मृगेन्द्र (पुं)
 पञ्चास्य (पुं)
 हर्यक्ष (पुं)
 केसरिन् (पुं)
 हरि (पुं)
 कण्ठीरव (पुं)
 मृगारिपु (पुं)
 मृगदृष्टि (पुं)
 मृगाशन (पुं)
 पुण्डरीक (पुं)
 पञ्चनख (पुं)
 चित्रकाय (पुं)
 मृगद्विष् (पुं)
अर्थान्तरम्
 कुम्भीनसः फणधरो हरिर्भोगधरस्तथा।
 शुकाहिकपिभेकेषु हरिर्ना कपिले त्रिषु॥

 हरि (पुं) - सर्पः 1.8.8.4
 हरि (पुं) - विष्णुः 3.3.175.2
 हरि (पुं) - सूर्यः 3.3.175.2
 हरि (पुं) - चन्द्रः 3.3.175.2
 हरि (पुं) - वायुः 3.3.175.2
 हरि (पुं) - यमः 3.3.175.2
 हरि (पुं) - इन्द्रः 3.3.175.2
 हरि (पुं) - किरणः 3.3.175.2
 हरि (पुं) - अश्वः 3.3.175.2
 हरि (पुं) - शुकः 3.3.175.2
 हरि (पुं) - वानरः 3.3.175.2
 हरि (पुं) - मण्डूकः 3.3.175.2
 हरि (वि) - कपिलवर्णः 3.3.175.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue