अमरकोषसम्पद्

         

पृषत (पुं) == मृगभेदः

गोकर्णपृषतैणर्श्यरोहिताश्चमरो मृगाः 
सिंहादिवर्गः 2.5.10.2.2

पर्यायपदानि
 कृष्णसाररुरुन्यङ्कुरङ्कुशम्बररौहिषाः।
 गोकर्णपृषतैणर्श्यरोहिताश्चमरो मृगाः॥
 गन्धर्वः शरभो रामः सृमरो गवयः शशः।

 कृष्णसार (पुं)
 रुरु (पुं)
 न्यङ्कु (पुं)
 रङ्कु (पुं)
 शम्बर (पुं)
 रौहिष (पुं)
 गोकर्ण (पुं)
 पृषत (पुं)
 एण (पुं)
 ऋश्य (पुं)
 रोहित (पुं)
 चमर (पुं)
 मृग (पुं)
 गन्धर्व (पुं)
 शरभ (पुं)
 राम (पुं)
 सृमर (पुं)
 गवय (पुं)
अर्थान्तरम्
 पृषन्ति बिन्दुपृषताः पुमांसो विप्रुषः स्त्रियाम्॥

 पृषत (पुं) - जलकणः 1.10.6.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue