अमरकोषसम्पद्

         

चूडा (स्त्री) == मयूरशिखा

शिखा चूडा शिखण्डस्तु पिच्छबर्हे नपुंसके 
सिंहादिवर्गः 2.5.31.2.2

पर्यायपदानि
 शिखा चूडा शिखण्डस्तु पिच्छबर्हे नपुंसके॥

 शिखा (स्त्री)
 चूडा (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 शिखा चूडा केशपाशी व्रतिनस्तु सटा जटा॥

 चूडा (स्त्री) - शिरोमध्यस्थचूडा 2.6.97.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue