अमरकोषसम्पद्

         

कोश (पुं-नपुं) == अण्डम्

पेशी कोशो द्विहीनेऽण्डं कुलायो नीडमस्त्रियाम् 
सिंहादिवर्गः 2.5.37.2.2

पर्यायपदानि
 पेशी कोशो द्विहीनेऽण्डं कुलायो नीडमस्त्रियाम्॥

 पेशी (स्त्री)
 कोश (पुं-नपुं)
 अण्ड (नपुं)
अर्थान्तरम्
 स्वाम्यमात्यसुहृत्कोशराष्ट्रदुर्गबलानि च॥
 स्यात्कोशश्च हिरण्यं च हेमरूप्ये कृताकृते।
 कोशोऽस्त्री कुड्मले खड्गपिधानेऽर्थौघदिव्ययोः।

 कोश (पुं) - भण्डारम् 2.8.17.2
 कोश (पुं) - घटिताघटितहेमरूप्यकम् 2.9.91.1
 कोश (पुं-नपुं) - नूतनकलिका 3.3.219.1
 कोश (पुं-नपुं) - खड्गपिधानम् 3.3.219.1
 कोश (पुं-नपुं) - भण्डारम् 3.3.219.1
 कोश (पुं-नपुं) - दिव्यम् 3.3.219.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue