अमरकोषसम्पद्

         

द्वन्द्व (नपुं) == स्त्रीपुरुषयुग्मम्

स्त्रीपुंसौ मिथुनं द्वन्द्वं युग्मं तु युगुलं युगम् 
सिंहादिवर्गः 2.5.38.2.3

पर्यायपदानि
 स्त्रीपुंसौ मिथुनं द्वन्द्वं युग्मं तु युगुलं युगम्॥

 स्त्रीपुंस (पुं)
 मिथुन (नपुं)
 द्वन्द्व (नपुं)
अर्थान्तरम्
 शिवा गौरीफेरवयोर्द्वन्द्वं कलहयुग्मयोः।

 द्वन्द्व (नपुं) - युद्धम् 3.3.213.1
 द्वन्द्व (नपुं) - युग्मम् 3.3.213.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue