अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.213

शिवा गौरीफेरवयोर्द्वन्द्वं कलहयुग्मयोः
द्रव्यासु व्यवसायेऽपि सत्त्वमस्त्री तु जन्तुषु

द्वन्द्व (नपुं) = युद्धम्. 3.3.213.1.1

द्वन्द्व (नपुं) = युग्मम्. 3.3.213.1.1

सत्त्व (नपुं) = शरीरवायुः. 3.3.213.2.1

सत्त्व (नपुं) = वस्तु. 3.3.213.2.1

सत्त्व (नपुं) = व्यवसायः. 3.3.213.2.1

सत्त्व (पुं-नपुं) = जन्तुः. 3.3.213.2.1

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue