अमरकोषसम्पद्

         

नर (पुं) == पुरुषः

स्युः पुमांसः पञ्चजनाः पुरुषाः पूरुषा नरः 
मनुष्यवर्गः 2.6.1.2.5

पर्यायपदानि
 स्युः पुमांसः पञ्चजनाः पुरुषाः पूरुषा नरः॥

 पुमाम्स (पुं)
 पञ्चजन (पुं)
 पुरुष (पुं)
 पूरुष (पुं)
 नर (पुं)
अर्थान्तरम्
 मनुष्या मानुषा मर्त्या मनुजा मानवा नराः।

 नर (पुं) - मनुष्यः 2.6.1.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue