अमरकोषसम्पद्

         

कृमि (पुं) == वस्त्रयोनिः

त्वक्फलकृमिरोमाणि वस्त्रयोनिर्दश त्रिषु 
मनुष्यवर्गः 2.6.110.2.3

पर्यायपदानि
 त्वक्फलकृमिरोमाणि वस्त्रयोनिर्दश त्रिषु॥

 त्वच् (स्त्री)
 फल (नपुं)
 कृमि (पुं)
 रोमन् (नपुं)
अर्थान्तरम्
 नीलङ्गुस्तु कृमिः कर्णजलौकाः शतपद्युभे॥

 कृमि (पुं) - कृमिः 2.5.13.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue