अमरकोषसम्पद्

         

कम्बल (पुं) == कम्बलः

निचोलः प्रच्छदपटः समौ रल्लककम्बलौ 
मनुष्यवर्गः 2.6.116.2.4

पर्यायपदानि
 निचोलः प्रच्छदपटः समौ रल्लककम्बलौ॥

 रल्लक (पुं)
 कम्बल (पुं)
अर्थान्तरम्
 स्यात्कुरङ्गेऽपि कमलः प्रावारेऽपि च कम्बलः।

 कम्बल (पुं) - प्रावारः 3.3.195.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue