अमरकोषसम्पद्

         

तिलक (पुं-नपुं) == ललाटकृततिलकम्

तमालपत्रतिलकचित्रकाणि विशेषकम् 
मनुष्यवर्गः 2.6.123.1.2

पर्यायपदानि
 तमालपत्रतिलकचित्रकाणि विशेषकम्।

 तमालपत्र (नपुं)
 तिलक (पुं-नपुं)
 चित्रक (नपुं)
 विशेषक (पुं-नपुं)
अर्थान्तरम्
 तिलकः क्षुरकः श्रीमान्समौ पिचुलझावुकौ।
 जडुलः कालकः पिप्लुस्तिलकस्तिलकालकः॥
 तिलकं क्लोम मस्तिष्कं गोर्दं किट्टं मलोऽस्त्रियाम्॥
 सौवर्चलेऽक्षरुचके तिलकं तत्र मेचके।

 तिलक (पुं) - तिलकवृक्षः 2.4.40.1
 तिलक (पुं) - देहस्थतिलचिह्नः 2.6.49.2
 तिलक (नपुं) - उदर्यजलाशयः 2.6.65.2
 तिलक (नपुं) - कृष्णवर्णलवणम् 2.9.43.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue