अमरकोषसम्पद्

         

जायक (नपुं) == सुगन्धद्रव्यभेदः

लवङ्गं देवकुसुमं श्रीसंज्ञमथ जायकम् 
मनुष्यवर्गः 2.6.125.2.4

पर्यायपदानि
 लवङ्गं देवकुसुमं श्रीसंज्ञमथ जायकम्॥
 कालीयकं च कालानुसार्यं चाथ समार्थकम्।

 जायक (नपुं)
 कालीयक (नपुं)
 कालानुसार्य (नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue