अमरकोषसम्पद्

         

कालीयक (नपुं) == सुगन्धद्रव्यभेदः

कालीयकं च कालानुसार्यं चाथ समार्थकम् 
मनुष्यवर्गः 2.6.126.1.1

पर्यायपदानि
 लवङ्गं देवकुसुमं श्रीसंज्ञमथ जायकम्॥
 कालीयकं च कालानुसार्यं चाथ समार्थकम्।

 जायक (नपुं)
 कालीयक (नपुं)
 कालानुसार्य (नपुं)
अर्थान्तरम्
 अहेरुरथ पीतद्रुकालीयकहरिद्रवः॥

 कालीयक (पुं) - दारुहरिद्रा 2.4.101.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue