अमरकोषसम्पद्

         

मानिनी (स्त्री) == स्त्रीविशेषः

प्रमदा मानिनी कान्ता ललना च नितम्बिनी 
मनुष्यवर्गः 2.6.3.2.2

पर्यायपदानि
 विशेषास्त्वङ्गना भीरुः कामिनी वामलोचना।
 प्रमदा मानिनी कान्ता ललना च नितम्बिनी॥
 सुन्दरी रमणी रामा कोपना सैव भामिनी।

 अङ्गना (स्त्री)
 भीरु (स्त्री)
 कामिनी (स्त्री)
 वामलोचना (स्त्री)
 प्रमदा (स्त्री)
 मानिनी (स्त्री)
 कान्ता (स्त्री)
 ललना (स्त्री)
 नितम्बिनी (स्त्री)
 सुन्दरी (स्त्री)
 रमणी (स्त्री)
 रामा (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue