अमरकोषसम्पद्

         

पितामह (पुं) == पितुः पिता

पितामहः पितृपिता तत्पिता प्रपितामहः 
मनुष्यवर्गः 2.6.33.1.1

पर्यायपदानि
 पितामहः पितृपिता तत्पिता प्रपितामहः।

 पितामह (पुं)
 पितृपितृ (पुं)
अर्थान्तरम्
 ब्रह्मात्मभूः सुरज्येष्ठः परमेष्ठी पितामहः।

 पितामह (पुं) - ब्रह्मा 1.1.16.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue