अमरकोषसम्पद्

         

गर्भ (पुं) == कुक्षिस्थगर्भः

सूतिमासो वैजननो गर्भो भ्रूण इमौ समौ 
मनुष्यवर्गः 2.6.39.1.3

पर्यायपदानि
 सूतिमासो वैजननो गर्भो भ्रूण इमौ समौ।

 गर्भ (पुं)
 भ्रूण (पुं)
अर्थान्तरम्
 कुक्षिभ्रूणार्भका गर्भा विस्रम्भः प्रणयेऽपि च॥

 गर्भ (पुं) - शिशुः 3.3.135.2
 गर्भ (पुं) - जठरम् 3.3.135.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue