अमरकोषसम्पद्

         

माणवक (पुं) == बालः

बालस्तु स्यान्माणवको वयस्थस्तरुणो युवा 
मनुष्यवर्गः 2.6.42.1.2

पर्यायपदानि
 बालस्तु स्यान्माणवको वयस्थस्तरुणो युवा।

 बाल (पुं)
 माणवक (पुं)
अर्थान्तरम्
 अर्धहारो माणवक एकावल्येकयष्टिका।

 माणवक (पुं) - दशलतिकाहारः 2.6.106.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue