अमरकोषसम्पद्

         

जीर्ण (पुं) == वृद्धः

प्रवयाः स्थविरो वृद्धो जीनो जीर्णो जरन्नपि 
मनुष्यवर्गः 2.6.42.2.5

पर्यायपदानि
 प्रवयाः स्थविरो वृद्धो जीनो जीर्णो जरन्नपि॥

 प्रवयस् (पुं)
 स्थविर (पुं)
 वृद्ध (पुं)
 जीन (पुं)
 जीर्ण (पुं)
 जरत् (पुं)
अर्थान्तरम्
 ओषः प्लोषे नयो नाये ज्यानिर्जीर्णौ भ्रमो भ्रमौ।

 जीर्ण (पुं) - जीर्णत्वम् 3.2.9.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue