अमरकोषसम्पद्

         

तिलक (पुं) == देहस्थतिलचिह्नः

जडुलः कालकः पिप्लुस्तिलकस्तिलकालकः 
मनुष्यवर्गः 2.6.49.2.4

पर्यायपदानि
 जडुलः कालकः पिप्लुस्तिलकस्तिलकालकः॥

 तिलक (पुं)
 तिलकालक (पुं)
अर्थान्तरम्
 तिलकः क्षुरकः श्रीमान्समौ पिचुलझावुकौ।
 तमालपत्रतिलकचित्रकाणि विशेषकम्।
 तिलकं क्लोम मस्तिष्कं गोर्दं किट्टं मलोऽस्त्रियाम्॥
 सौवर्चलेऽक्षरुचके तिलकं तत्र मेचके।

 तिलक (पुं) - तिलकवृक्षः 2.4.40.1
 तिलक (नपुं) - उदर्यजलाशयः 2.6.65.2
 तिलक (पुं-नपुं) - ललाटकृततिलकम् 2.6.123.1
 तिलक (नपुं) - कृष्णवर्णलवणम् 2.9.43.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue