अमरकोषसम्पद्

         

गद (पुं) == रोगः

स्त्री रुग्रुजा चोपतापरोगव्याधिगदामयाः 
मनुष्यवर्गः 2.6.51.1.6

पर्यायपदानि
 स्त्री रुग्रुजा चोपतापरोगव्याधिगदामयाः।

 रुज् (स्त्री)
 रुजा (स्त्री)
 उपताप (पुं)
 रोग (पुं)
 व्याधि (पुं)
 गद (पुं)
 आमय (पुं)
अर्थान्तरम्
 सारथिर्दारुको मन्त्री ह्युद्धवश्चानुजो गदः॥

 गद (पुं) - कृष्णानुजः 1.1.28.5
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue