अमरकोषसम्पद्

         

क्षुत् (स्त्री) == छिक्का

स्त्री क्षुत्क्षुतं क्षवः पुंसि कासस्तु क्षवथुः पुमान् 
मनुष्यवर्गः 2.6.52.1.1

पर्यायपदानि
 स्त्री क्षुत्क्षुतं क्षवः पुंसि कासस्तु क्षवथुः पुमान्।

 क्षुत् (स्त्री)
 क्षुत (नपुं)
 क्षव (पुं)
अर्थान्तरम्
 अशनाया बुभुक्षा क्षुद्ग्रासस्तु कवलः पुमान्॥

 क्षुत् (स्त्री) - बुभुक्षा 2.9.54.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue