अमरकोषसम्पद्

         

इन्द्रिय (नपुं) == रेतस्

शुक्रं तेजोरेतसी च बीजवीर्येन्द्रियाणि च 
मनुष्यवर्गः 2.6.62.1.6

पर्यायपदानि
 शुक्रं तेजोरेतसी च बीजवीर्येन्द्रियाणि च।

 शुक्र (नपुं)
 तेजस् (नपुं)
 रेतस् (नपुं)
 बीज (नपुं)
 वीर्य (नपुं)
 इन्द्रिय (नपुं)
अर्थान्तरम्
 गोचरा इन्द्रियार्थाश्च हृषीकं विषयीन्द्रियम्।

 इन्द्रिय (नपुं) - चक्षुरादीन्द्रियम् 1.5.8.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue