अमरकोषसम्पद्

         

मल (पुं-नपुं) == मलम्

तिलकं क्लोम मस्तिष्कं गोर्दं किट्टं मलोऽस्त्रियाम् 
मनुष्यवर्गः 2.6.65.2.6

पर्यायपदानि
 तिलकं क्लोम मस्तिष्कं गोर्दं किट्टं मलोऽस्त्रियाम्॥

 किट्ट (नपुं)
 मल (पुं-नपुं)
अर्थान्तरम्
 मलोऽस्त्री पापविट्किट्टान्यस्त्री शूलं रुगायुधम्॥

 मल (पुं-नपुं) - पापम् 3.3.197.2
 मल (पुं-नपुं) - पुराणकिट्टम् 3.3.197.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue