अमरकोषसम्पद्

         

क्रोड (स्त्री-नपुं) == अङ्कः

चूचुकं तु कुचाग्रं स्यान्न ना क्रोडं भुजान्तरम् 
मनुष्यवर्गः 2.6.77.2.3

पर्यायपदानि
 चूचुकं तु कुचाग्रं स्यान्न ना क्रोडं भुजान्तरम्॥

 क्रोड (स्त्री-नपुं)
 भुजान्तर (नपुं)
अर्थान्तरम्
 दंष्ट्री घोणी स्तब्धरोमा क्रोडो भूदार इत्यपि॥

 क्रोड (पुं) - वराहः 2.5.2.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue