अमरकोषसम्पद्

         

करभ (पुं) == करबहिर्भागः

मणीबन्धादाकनिष्ठं करस्य करभो बहिः 
मनुष्यवर्गः 2.6.81.1.1

पर्यायपदानि
 मणीबन्धादाकनिष्ठं करस्य करभो बहिः।

 करभ (पुं)
अर्थान्तरम्
 उष्ट्रे क्रमेलकमयमहाङ्गाः करभः शिशुः।

 करभ (पुं) - उष्ट्रशिशुः 2.9.75.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue