अमरकोषसम्पद्

         

कबरी (स्त्री) == केशबन्धरचना

कबरी केशवेशोऽथ धम्मिल्लः संयताः कचाः 
मनुष्यवर्गः 2.6.97.1.1

पर्यायपदानि
 कबरी केशवेशोऽथ धम्मिल्लः संयताः कचाः।

 कबरी (स्त्री)
 केशवेश (पुं)
अर्थान्तरम्
 बर्बरा कबरी तुङ्गी खरपुष्पाजगन्धिका॥
 तत्पत्री कारवी पृथ्वी बाष्पिका कबरी पृथुः॥

 कबरी (स्त्री) - खरपुष्पा 2.4.139.2
 कबरी (स्त्री) - हिङ्गुपत्रम् 2.9.40.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue