अमरकोषसम्पद्

         

उपक्रम (पुं) == ज्ञात्वा प्रथमारम्भः

उपज्ञा ज्ञानमाद्यं स्याज्ज्ञात्वारम्भ उपक्रमः 
ब्रह्मवर्गः 2.7.13.1.2

पर्यायपदानि
 उपज्ञा ज्ञानमाद्यं स्याज्ज्ञात्वारम्भ उपक्रमः।

 उपक्रम (पुं)
अर्थान्तरम्
 प्रत्युत्क्रमः प्रयोगार्थः प्रक्रमः स्यादुपक्रमः।
 उपायपूर्व आरम्भ उपधा चाप्युपक्रमः॥

 उपक्रम (पुं) - आरम्भः 3.2.26.1
 उपक्रम (पुं) - उपधा 3.3.139.2
 उपक्रम (पुं) - उपायपूर्वारम्भः 3.3.139.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue