अमरकोषसम्पद्

         

कुलीन (वि) == कुलीनः

महाकुलकुलीनार्यसभ्यसज्जनसाधवः 
ब्रह्मवर्गः 2.7.3.1.2

पर्यायपदानि
 महाकुलकुलीनार्यसभ्यसज्जनसाधवः।

 महाकुल (पुं)
 कुलीन (वि)
 आर्य (पुं)
 सभ्य (पुं)
 सज्जन (पुं)
 साधु (वि)
अर्थान्तरम्
 आजानेयाः कुलीनाः स्युर्विनीताः साधुवाहिनः॥

 कुलीन (पुं) - कुलीनाश्वः 2.8.44.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue