अमरकोषसम्पद्

         

आर्य (पुं) == कुलीनः

महाकुलकुलीनार्यसभ्यसज्जनसाधवः 
ब्रह्मवर्गः 2.7.3.1.3

पर्यायपदानि
 महाकुलकुलीनार्यसभ्यसज्जनसाधवः।

 महाकुल (पुं)
 कुलीन (वि)
 आर्य (पुं)
 सभ्य (पुं)
 सज्जन (पुं)
 साधु (वि)
अर्थान्तरम्
 अम्बा माताथ बाला स्याद्वासूरार्यस्तु मारिषः॥

 आर्य (पुं) - मान्यः 1.7.14.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue