अमरकोषसम्पद्

         

मैत्रावरुणि (पुं) == वाल्मीकिः

प्राचेतसश्चादिकविः स्यान्मैत्रावरुणिश्च सः 
ब्रह्मवर्गः 2.7.36.2.3

पर्यायपदानि
 प्राचेतसश्चादिकविः स्यान्मैत्रावरुणिश्च सः।
 वाल्मीकिश्चाथ गाधेयो विश्वामित्रश्च कौशिकः।

 प्राचेतस् (पुं)
 आदिकवि (पुं)
 मैत्रावरुणि (पुं)
 वाल्मीकि (पुं)
अर्थान्तरम्
 मैत्रावरुणिरस्यैव लोपामुद्रा सधर्मिणी॥

 मैत्रावरुणि (पुं) - अगस्त्यः 1.3.20.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue