अमरकोषसम्पद्

         

नियम (पुं) == व्रतम्

नियमो व्रतमस्त्री तच्चोपवासादि पुण्यकम् 
ब्रह्मवर्गः 2.7.37.2.1

पर्यायपदानि
 नियमो व्रतमस्त्री तच्चोपवासादि पुण्यकम्॥

 नियम (पुं)
 व्रत (पुं-नपुं)
अर्थान्तरम्
 संविदागूः प्रतिज्ञानं नियमाश्रयसंश्रवाः।
 नियमस्तु स तत्कर्म नित्यमागन्तुसाधनम्।
 परिदानं परीवर्तो नैमेयनियमावपि॥

 नियम (पुं) - अङ्गीकारः 1.5.5.1
 नियम (पुं) - नियमकर्मः 2.7.49.1
 नियम (पुं) - परिवर्तनम् 2.9.80.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue