अमरकोषसम्पद्

         

मुनि (पुं) == मौनव्रतिः

तपस्वी तापसः पारिकाङ्क्षी वाचंयमो मुनिः 
ब्रह्मवर्गः 2.7.42.1.5

पर्यायपदानि
 तपस्वी तापसः पारिकाङ्क्षी वाचंयमो मुनिः।

 वाचंयम (पुं)
 मुनि (पुं)
अर्थान्तरम्
 मुनीन्द्रः श्रीघनः शास्ता मुनिः शाक्यमुनिस्तु यः॥

 मुनि (पुं) - बुद्धः 1.1.14.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue